Δημόσια έργα

Ανακατασκευή της Ιχθυόσκαλας Πατρών
Υπόγεια διάβαση στο Αντίρριο, 65 μέτρων μήκους, 6,30μ ύψους, 60cm πάχους (2009)
Υπόγεια διάβαση στο Αντίρριο, 48 μέτρων μήκους, 5,80μ ύψους, 55cm πάχους (2009)
Λεπτομέρειες μονοκάλουπης κατασκευής, για φορούσα και ειδικά τεμάχια
Υπόγεια διάβαση στη Μακύνεια 68μ μήκους, 6,20μ ύψους και 0,60μ πάχους (2009)
Λεπτομέρεια τοιχίου 18μέτρων μήκους και 6,20μ ύψους στο Μολύκρειο, Αντιρρίου (2009)
Τοποθέτηση ειδικών στοιχείων για τα φορούσια (Μακύνεια 2009)
Επιφάνεια από DOKA για το κατάστρωμα γέφυρας (Μακύνεια 2009)
Φάση ξεκαλουπώματος και ολοκλήρωσης υπόγειας διάβασης (2009)
Υπόγεια διάβαση αποπερατωμένη στο Αντίρριο (2009)
Κυβοτοειδής αγωγός με ανοικτό μέτωπο στη Μακύνεια (2009)
Κυβοτοειδής αγωγός με ανοικτό μέτωπο στη Ρίζα, (2009)
Κυβοτοειδής αγωγός μήκους 90μ στη Μακύνεια, (2009)
Διπλός κυβοτοειδής αγωγός 80μ μήκους, 3,00x4,00m ανά άνοιγμα και πάχους 60cm (2009)

Ιόνια Οδός

Η εταιρεία μας είχε αναλάβει τη κατασκευή στο τμήμα Αντιρρίου – Χάνια Γαβρολίμνης και περιφερειακού Αγρινίου – Άρτα ως υπεργολάβος της Dragados, κατασκευάζοντας όλα τα τεχνικά την Ιόνιας Οδού του τμήματος αυτού. Συγκεκριμένα με δυο εργοτάξια, ένα στο Αντίρριο και ένα στην Αμφιλοχία η εταιρεία μας είχε αναλάβει τη κοπή και διαμόρφωση του σιδήρου με δυο οργανωμένες μάνδρες (παραγωγή άνω των 250τν μηνιαίος) καθώς και την κατασκευή όλων των τεχνικών.

Κατασκευάσαμε συγκεκριμένα χρησιμοποιώντας τους γερανούς μας και τους μεταλότυπους τόσο βαρέου τύπου όσο και ελαφριού τύπου τα εξής:

 • Πάνω από 100 σωληνωτούς αγωγούς 50μέτρων μήκους ο κάθε ένας περίπου με μεταλότυπους ελαφριού τύπου
 • Πάνω από 20 υπόγειες διαβάσεις διαφόρων μεγεθών και μορφής
 • 1 υπέργεια διαβάση
 • Μια μεγάλη γέφυρα με προένταση και αναρίχηση ύψους 50μ και απόσταση μεταξύ των δυο ακρόβαθρων και των δυο μεσόβαθρων 82μ.
 • Σύστημα προβολοδήμησης σε γέφυρα από την Doca στη γέφυρα της Μακύνειας
 • Σύστημα αναρρίχησης από την Doca στη γέφυρα της Μακύνειας
 • Σύστημα πλαγιοκάλυψης ή καλουπιού σε μια πλευρά
 • Σύστημα μεταλοτύπων για τοιχίο ύψους μέχρι και 14μ μονοκάλουπο
 • Πλάκες ύψους 8μ έως και 800τμ

Ολύμπια Οδός

H εταιρεία μας αποτέλεσε υπεργολάβο της Vinci κατασκευάζοντας τεχνικά της Ολύμπιας Οδού. Η εταιρεία μας στο τμήμα Αίγιο – Καμάρες στο τμήμα της Ολύμπιας Οδού με την Vinci κατασκεύασε:

 • Πάνω από 10 σωληνωτούς αγωγούς 20μέτρων μήκους ο κάθε ένας περίπου με μεταλότυπους ελαφριού τύπου
 • Πάνω από 5 υπόγειες διαβάσεις 8μέτρων ύψους και 40μέτρων μήκους
 • Πάνω από 10 ακρόβαθρα και μεσόβαθρα για γέφυρες, στις Καμάρες, στην Εγλυκάδα

Στα τμήματα αυτά η εταιρεία μας εκπόνησε τις κατάλληλες μελέτες ασφαλείας καθώς και τις μελέτες για την τοποθέτηση των μεταλοτύπων σύμφωνα με τους κανόνες ασφάλειας. Διαθέτουμε δικό μας στατικό πρόγραμμα καθώς και πρόγραμμα με το οποίο τοποθετούνται οι μεταλότυποι καθώς και οι σκαλωσιές από την DOCA.

Για την καλύτερη οργάνωση του έργου που αναλαμβάνει η εταιρεία μας ακολουθείται η εξής διαδικασία βελτιστοποίησης της όλης διαδικασίας κατασκευής:

 • Λήψη των σχεδίων των κυβοτοειδών αγωγών ή των υπόγειων διαβάσεων σε μορφή .dwg και μελέτη από το τμήμα της εταιρείας μας
 • Για την ταχύτερη κατασκευή των έργων θα πρέπει να κατασκευάζονται τρεις τουλάχιστον κυβοτοειδής αγωγοί ταυτόχρονα και δυο υπόγειες διαβάσεις αφού υπάρχουν αρκετά υλικά για να προχωρούν πέντε τεχνικά ταυτόχρονα
 • Μελέτη του κάθε κυβοτοειδούς από την εταιρεία μας προκειμένου να καθοριστούν τα υλικά (Frami πλαίσια) που απαιτούνται ώστε το προσωπικό μας να στήνει τα στοιχεία στο έδαφος και αυτά να τοποθετούνται γρήγορα και με το πλέον ασφαλή τρόπο στη θέση τους. Χρησιμοποιείται το πρόγραμμα TYPOS 6.0 της DOKA HELLAS. Επίσης καθορίζονται οι όροι ασφαλείας του κάθε τεχνικού (πρόβολοι ασφαλείας, σκάλες ασφαλείας κλπ)
 • Στο πρώτο κυβοτοειδές τη πρώτη μέρα καλουπώνεται και σκυροδετείτε η θεμελίωση μαζί με την είσοδο και έξοδο καθώς και τα χαλινά, τη δεύτερη μέρα καλουπώνεται και σκυροδετείτε η θεμελίωση στο δεύτερο αγωγό κ.ο.κ.
 • Ταυτόχρονα τη δεύτερη μέρα καλουπώνεται και μπαίνουν τα υδροστόπ σε όλο το σωληνωτό με δυο γερανούς (παπαγαλάκια). Κατασκευάζονται στο έδαφος και μεταφέρονται με τους γερανούς στη θέση τους. Τη τρίτη μέρα σκυροδετούνται όλα τα τοιχία.
 • Τη τέταρτη μέρα ξεκαλουπώνονται τα τοιχία και μεταφέρονται στο επόμενο τεχνικό και να γίνει το νέο καλούπωμα. Ταυτόχρονα καλουπώνεται το σύνολο της πλάκας.
 • Την πέμπτη μέρα θα πρέπει οι σιδεράδες να σιδερώσουν όλη τη πλάκα ώστε να σκυροδετηθεί το απόγευμα της ίδιας ημέρας μαζί με τις δυο κορωνίδες ώστε να μπορεί την επόμενη μέρα να ολοκληρωθούν οι τέσσερις πτερυγότοιχοι
 • Την έκτη μέρα καλουπώνονται και σκυροδετούνται οι πτερυγότοιχοι
 • Την ένατη ημέρα ξεκαλουπώνεται η πλάκα και το τεχνικό παραδίδεται αλλά παράλληλα θα έχουν πέσει τα τοιχία στα επόμενα δυο τεχνικά και θα έχει καλουπωθεί και ετοιμαστεί το τεχνικό στο δεύτερο.
 • Επομένως μπορούμε σε 15ημέρες να έχουμε ολοκληρώσει τρία τεχνικά κυβοειδών οχετών 70μέτρων μήκους μέσου όρου, άρα πέντε (5) ημέρες ανά τεχνικό (κυβοτοειδές).

Για τις υπόγειες διαβάσεις θα πρέπει να ακολουθείται για την καλύτερη – βέλτιστη αποπεράτωση του έργου η εξής διαδικασία:

 • Να δοθούν τα σχέδια στην εταιρεία μας προκειμένου να καθοριστεί και εγκριθεί μετέπειτα από εσάς η μεθοδολογία κατασκευής
 • Να δοθούν για κατασκευή δυο τεχνικά ταυτόχρονα
 • Τη πρώτη μέρα να σιδερωθεί τη θεμελίωση του πρώτου τεχνικού αφού έχει γίνει διάνοιξη των δρόμων πρόσβασης και από τις δυο πλευρές
 • Τη δεύτερη μέρα να καλουπωθεί και να σκυροδετηθεί η θεμελίωση του τεχνικού
 • Τη τρίτη μέρα να καλουπωθεί το μισό τεχνικό αφού κατασκευαστεί στο έδαφος και με τους γερανούς τοποθετηθεί στη θέση τους ένα προς ένα πανέλα διαστάσεων 2,70μ x 5,50μ έως 7,00μ αντίστοιχα ανάλογα με το ύψος του τεχνικού. Τα τοιχία θα καλουπωθούν μέχρι το τελικό τους ύψος έως την πλάκα. Σε περίπτωση ύπαρξης φορουσιών για τις πλάκες πρόσβασης υπάρχουν ειδικά τεμάχια από πλατύπελμα ήτα τα οποία τοποθετούνται μετά με τον γερανό
 • Την τέταρτη μέρα σκυροδετούμε τα τοιχία με δυο ειδών δονητές, τόσο αέρος όσο και πετρελαίου προκειμένου να πιάσουμε το μέγιστο βάθος τα 7,00μ ανάλογα με το τεχνικό
 • Την πέμπτη μέρα ξεκαλουπώνουμε και καλουπώνουμε ταυτόχρονα το δεύτερο μισό της υπόγειας διάβασης και σκυροδετούμε επίσης αφού τα καλούπια είναι έτοιμα
 • Την έκτη μέρα καλουπώνουμε την μισή πλάκα και ξεκαλουπώνουμε μεταφέροντας τους μεταλότυπους στο άλλο τεχνικό όπου έχουμε ρήξη τη θεμελίωση
 • Την έβδομη μέρα οι σιδεράδες καλουπώνουν την πλάκα και σκυροδετούμε
 • Τη πλάκα αυτή μετά από έξι μέρες την κατεβάζουμε με βίδες κάτω κατά 25cm και με ειδικά στοιχεία με ρόδες τη μεταφέρουμε στο άλλο μισό την ίδια μέρα ώστε οι σιδεράδες να ολοκληρώσουν το σιδέρωμα
 • Με το άλλο μισό σετ από ικριώματα κατασκευάζουμε τη πλάκα στην άλλη υπόγεια διάβαση που έχουμε την οποία επίσης μεταφέρουμε με ρόδες για να ολοκληρωθούν και τα δυο τεχνικά σε 15ημέρες
 • Συνολικός χρόνος τεχνικού 1000κυβικών περίπου 8 ημέρες το ένα